Disclaimer


Gebruik van deze website
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van de website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie. Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de geboden informatie.

Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. streeft naar een foutloze werking en ononderbroken toegankelijkheid van de website en/of van de door haar op de website langs elektronische weg aangeboden diensten. Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website, de op de website langs elektronische weg aangeboden diensten en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens on line. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Virussen
Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.